Artikel 1. Definities
Artikel 2. Deelname
Artikel 3. Aansprakelijkheid
Artikel 4. Portretrecht
Artikel 5. Persoonsgegevens
Artikel 6. Reglement

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; Evenement, de in enig jaar te houden Evenement;

 

Evenement
Het door Hardloop.Events in enig jaar te organiseren hardloopevenement Spa-Francorchamps Run.

Deelnemer
De natuurlijke persoon, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement;

Overeenkomst
De overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement;

Organisator
De rechtspersoon, in deze Hardloop.Events waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

 

Artikel 2.11. Belgische wetgeving

Het is niet toegestaan voor jongeren onder de 13 jaar om deel te nemen aan wedstrijden langer dan 10 kilometer.

 

Artikel 2. Deelname

2.1

Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt (zie reglement).

 
2.2
De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.


2.3
Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goed-keuring van de Organisator over te dragen aan een derde.


2.4
Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

 
2.5 
De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden.

Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan Deelnemer plaats-vinden.

 
2.6 
De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1
Aansprakelijkheid organisatie, deelname geschiedt op eigen risico.

De organisatie en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer(s) mocht(en) lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2
De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.3
De deelnemer is tijdens het evenement niet verzekerd door Hardloop Events.


3.4
De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.

3.5
De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.6
De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

Artikel 4. Portretrecht

4.1
In het kader van een evenement of de overeenkomst eventueel door of namens de organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communi-catiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen) zonder hiervoor vergoeding te claimen.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens

5.1
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.

Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van Hardloop.Events informatie aan de Deelnemer.

 

Artikel 6. Reglement

6.1
Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement Spa-Francorchamps Run, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.